เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2564


รายการเอกสารDownload
1. ร่าง ยุทธศาสตร์ อววน.Download
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Basic Research Fund)Download
3. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมDownload
4. คู่มือบทที่ 1-3Download
5. มคอ.3 ที่เชื่อมโยงงานวิจัยและการเรียนการสอนDownload
6. แบบฟอร์มรายงานผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์Download
7. บันทึกติดตามรายงานความก้าวหน้างบประมาณแผ่นดิน 2564Download
8. ปฏิทินงบBasic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔Download
9. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินDownload
10. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินDownload
11. แบบฟอร์มรายงานสรุปการเงินDownload
12. ประมาณค่าใช้จ่ายDownload