หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์”
โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
1 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62

     ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ และอาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจลงทะเบียนที่ http://training.ird.ssru.ac.th/…/in…/course/eventdetail/2/-/

วันนี้ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 1,500 บาท/ 1 ท่าน
- บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 2,000 บาท/ 1 ท่าน
ค่าลงทะเบียนสำหรับค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง และใบรับรอง ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้