เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ ปี 2564Download
2. แบบฟอร์มสำรวจครัวเรือนโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 64Download
3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ มรภDownload
4. แบบฟอร์มแบบประเมินโครงการ ปี 2564 (ไฟล์ Word)Download
5. แบบฟอร์มแบบประเมินโครงการ ปี 2564 (ไฟล์ PDF)Download
6. รายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 64 (ไฟล์ Word)Download
7. รายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 64 (ไฟล์ PDF)Download
8. แบบการนำไปใช้ประโยชน์ บริการวิชาการ 2564Download
9. เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 2564Download
10. หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรDownload
11.  แบบฟอร์มรายงานการเงินงบรายได้Download