เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ


รายการเอกสารDownload
1. เอกสารเบิกจ่ายdownload
2. เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการเอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ.doc
3. ผลการสำรวจความต้องการของชุมชนผลการสำรวจความต้องการของชุมชน.doc
4. การนำไปใช้ประโยชน์(ผู้ได้รับบริการวิชาการ)การนำไปใช้ประโยชน์(ผู้ได้รับบริการวิชาการ).doc
5. ตัวอย่างแบบประเมิน โครงการแบบประเมิน.doc
6. สรุปผลการประเมินสรุปผลการประเมิน.doc
7. วิธีสรุปผลการประเมินวิธีสรุปผลการประเมิน.pdf
8. คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับปรับปรุงคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับปรับปรุง.pdf
9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 2561.pdf
10. ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
11. รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 2561รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 2561
12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการบริการวิชาการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนบริการวิชาการ (งบประมาณรายได้)Download