ติดต่อเรา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1341 , 080-083-1341

E-mail : ird_ssru@ssru.ac.th


   Line :     


   Facebook :

  Twitter :