ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา


โครงสร้างผู้บริหาร

อธิการบดี หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์ : +662-160-1219
อีเมล : chutikarn.sr@ssru.ac.thรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1128

อีเมล์ : bundit.pu@ssru.ac.th


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 42

อีเมล์ rosjana.ch@ssru.ac.th


รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 25

อีเมล์ : morakot.wo@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 25

อีเมล์ : yuttana.su@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 25

อีเมล์ : wat.pl@ssru.ac.thอาจารย์ อทิตยา บัวศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 25

อีเมล์ : atidtaya.bo@ssru.ac.th
หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์

หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 25

อีเมล์ : pornthip.ru@ssru.ac.th