เอกสารฝ่ายวิจัยและเผยแพร่รายการเอกสารDownload
1. แบบยื่นขอทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทชุดโครงการ (ว. 1 ช.) 2562Download
2. แบบยื่นขอทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทโครงการเดี่ยว (ว. 1 ด.) 2562Download
3. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ใช้แนบในระบบ NRMS) 2562Download
4. จรรยาบรรณนักวิจัยDownload
5. เกณฑ์การประเมิน และระดับคุณภาพงานวิจัยDownload
6. คำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์Download
7. คู่มือ_NRMS_ทุนแผ่นดิน_นักวิจัย
Download
8. คู่มือใช้งาน Google Scholar TCI SJR ScopusDownload
9. คู่มือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สำหรับผู้วิจัย)Download
10. ประกาศ กพอ.เกณฑ์การพิจารณาวารสารDownload
11. ภาคผนวก 13 จริยธรรมในมนุษย์Download
12. หลักเกณฑ์เงินรางวัลการจดสิทธิบัตรDownload
13. หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ต่างประเทศDownload
14. คู่มือการจัดทำรายงานวิจัยDownload
15. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบแผ่นดิน (Update!!!!!)Download
16. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบรายได้   (Update!!!!!)
Download
17. ตารางงบประมาณเพื่อแจงรายละเอียดงบประมาณDownload
18. ข้อปฏิบัติในการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยDownload
19. แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัยบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 60Download
20. เอกสาร SSRU Articles Citation from 2010 – 2016 in Scopus DatabaseDownload
21. คู่มือการรายงานผลการวิจัยในระบบ NRMSDownload
22. คู่มือการจัดทำเล่มโครงการวิจัย R2R ประจำปี 2562 (3 บท) (Update!!!!!)Download
23. คู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562Download
24. เอกสารประชุมชี้แจงการขอทุนอุดหนุนงานวิจัย วันที่ 25 เมษายน 2561Download
25. รายชื่อบทความที่ต้องส่งเสริมให้ได้รับการอ้างอิงDownload
26. บทความที่ต้องส่งเสริมให้ได้รับการอ้างอิงDownload
27. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)Download
28. คำรับรองการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)Download
29. แบบฟอร์มรับรองการนำผลงานวิจัยชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้Download
30. ตัวอย่างเอกสารแนบรับรองการนำผลงานวิจัยชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้Download
31.  คู่มือการจดสิทธิบัตรDownload
32. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติDownload
33. มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการDownload


เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัย งบรายได้ประจำปี 2562 งบแผ่นดินปี 2563

แบบฟอร์มงบรายได้

1. แบบยื่นขอทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทโครงการเดี่ยวDownload
2. แบบยื่นขอทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทชุดโครงการDownload
3. คำอธิบายเป้าหมายของผลผลิต/เป้าหมายของผลลัพธ์/ผลกระทบDownload
แบบฟอร์มงบแผ่นดิน

รอบ Concept Proposal
1. Concept Proposal แผนบู63 (ปรับปรุง 13/09/2561)download
2. แบบสรุปโครงการdownload
3. ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563download
4. นิยาม SRLdownload
5. นิยาม TRLdownload
6. คู่มือการเขียน Concept Proposaldownload
7. คู่มือการเขียน เแบบสรุปโครงการdownload
8. คู่มือ NRMS เสนอของบบูรณาการ 63_passkey สำหรับ ผอ.แผนdownload
รอบ Full Proposal
1.1. แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมายที่ 1-3 (ปรับปรุง 16/10/2561)download
1.2. แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมายที่ 4 (ปรับปรุง 29/10/2561)download
2.1. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เป้าหมายที่1-3 (ปรับปรุง 16/10/2561)download
2.2. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เป้าหมายที่ 4 (ปรับปรุง 29/10/2561)download
3. แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ (ปรับปรุง 16/10/2561)
download
4. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ปรับปรุง 16/10/2561)download
6. คู่มือ Template แผนบูรณาการ 63download
7. คู่มือ TemplateProgramAndProject 63 เป้าหมาย 1 - 3download
8. คู่มือ TemplateProject63 เป้าหมาย 4download
9. คู่มือ TemplateSubProject63download
10. ตัวอย่างเอกสารชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากผู้ทรงคุณวุฒิdownload
11. คู่มือ NRMS เสนอของบบูรณาการ 63_นักวิจัยdownload
ภาคผนวก

1. นโยบายเป้าหมายของรัฐบาลdownload
2. นิยามเกี่ยวกับการวิจัยdownload
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12download
4. ยุทธศาสตร์ชาติdownload
5 ร่างผังต้นไม้ ปี 63download 
6. รวมกรอบวิจัย 2563 (30 สค 61)download
7. แบบฟอร์มปกแผนบูรณาการการ
download