เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบรายได้ ปี 2563


เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงบรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2563
รายการเอกสารDownload
1. เอกสารแนบหมายเลข ๑ คู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ 2562Download
2. เอกสารแนบหมายเลข ๒ ว๑ ด (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อย)Download
3. เอกสารแนบหมายเลข ๓ ว๑ ช (ชุดโครงการ)Download
4. เอกสารแนบหมายเลข ๔ EC 00 แบบประเมินเพื่อขอเข้ารับพิจารณา EC (สำหรับผู้วิจัย)Download
5. เอกสารแนบหมายเลข ๕ เอกสารแนบหมายเลข ๕ คู่มือการใช้ระบบ Ris เพื่อขอทุนรายได้ปี 2563Download
6. เอกสารแนบหมายเลข ๖  ปฎิทินแผนดิน2563ใหม่Download
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนุบสนุนการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย)Download
8. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบแผ่นดิน
Download
9. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบรายได้  
Download


เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปี 2563
รายการเอกสาร
Download
1. เอกสารแนบหมายเลข 2 ว1 ด โครงการเดี่ยวDownload
2. หนังสือขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยDownload
3. ประกาศทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดงานวิจัยDownload