เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2565


Fundamental Fund

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม-Fundamental Fund 02-11-63Download
2. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund 02-11-63Download
3. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ววน-Fundamental Fund (10-11-63)Download
4. คู่มือนักวิจัย_สกว.Download
5. ประชุมชี้แจงแนวทางการรับงบประมาณ ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565Download
6. แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม2565 พ.ศ. 2563-2565Download