เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2565


Fundamental Fund

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม-Fundamental Fund 02-11-63Download
2. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund 02-11-63Download
3. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ววน-Fundamental Fund (10-11-63)Download
4. คู่มือนักวิจัย_สกว.Download
5. ประชุมชี้แจงแนวทางการรับงบประมาณ ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565Download
6. แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม2565 พ.ศ. 2563-2565Download
7. แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์Download
8. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรม AP01.1 14.10.20.Download
9. แบบฟอร์มใบชี้แจงอาสาสมัคร AP 01.2 2.9.20Download


รายการเอกสารรายงานการเงิน 60% งวดที่ 1Download
1. ใบรายงานการเงิน งวดที่ 1 (60%)Download
2. คู่มือการเบิกจ่ายDownload
3. คู่จัดทำเล่มวิจัยDownload
4. ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่Download
5. เตรียมข้อมูลด้วยโปรแกรมไฟล์ PowerPoint การนำเสนอสรุปรายงานความก้าวDownload
6. แบบฟอร์มผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในบันทึกข้อตกลง MOA ของผลงานDownload
7. แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของผลลงานแก สกสว.Download