เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2563


รายการเอกสารDownload
1. ปฏิทินงบBasic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓Download
2. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินDownload
3. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินDownload
4. แบบฟอร์มรายงานสรุปการเงินDownload
5. ประมาณค่าใช้จ่ายDownload
6. คู่มือนักวิจัยDownload
7. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับตามที่ระบุไว้ท้ายบันทึกข้อตกลง MOA (เฉพาะโครงการแผน ชุดโครงการ)Download
8. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับตามที่ระบุไว้ท้ายบันทึกข้อตกลง MOA (เฉพาะโครงการย่อย)Download