เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2564


รายการเอกสารDownload
1. ร่าง ยุทธศาสตร์ อววน.Download
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Basic Research Fund)Download
3. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมDownload
4. คู่มือบทที่ 1-3Download
5. มคอ.3 ที่เชื่อมโยงงานวิจัยและการเรียนการสอนDownload
6. แบบฟอร์มรายงานผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์Download
7. บันทึกติดตามรายงานความก้าวหน้างบประมาณแผ่นดิน 2564Download
8. ปฏิทินงบBasic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔Download
9. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินDownload
10. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินDownload
11. แบบฟอร์มรายงานสรุปการเงินDownload
12. ประมาณค่าใช้จ่ายDownload


รายการเอกสารรายงานการเงิน 60% งวดที่ 1Download
1. ใบรายงานการเงิน งวดที่ 1 (60%)Download
2. คู่มือการเบิกจ่ายDownload
3. คู่จัดทำเล่มวิจัยDownload
4. ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่Download
5. เตรียมข้อมูลด้วยโปรแกรมไฟล์ PowerPoint การนำเสนอสรุปรายงานความก้าวDownload


รายการเอกสารรายงานการเงิน 30% งวดที่ 2Download
1. ใบรายงานการเงิน งวดที่ 2 (30%)Download


รายการเอกสารรายงานการเงิน 10% งวดที่ 3Download
1. ใบรายงานการเงิน งวดที่ 3 (10%)Download
2. แบบฟอร์มหลักฐานการผ่านการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์Download
3. แบบฟอร์มผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในบันทึกข้อตกลง MOA ของผลงานDownload
4. แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของผลลงานแก สกสว.Download