เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงบรายได้มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ปี 2565


เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงบรายได้มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ปี 2565
รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2565 (Update 23/8/64) (ใช้กับชุดโครงการและโครงการย่อย)DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2565 (Update 23/8/64) (ใช้กับชุดโครงการและโครงการย่อย)DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมDOWNLOAD
4. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบประมาณรายได้ 70%DOWNLOAD
5. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบประมาณรายได้ 30%DOWNLOAD
6. คู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ 2565DOWNLOAD
7. รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2565DOWNLOAD
8. แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยDOWNLOAD
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบรายได้มหาวิทยาลัย)DOWNLOAD
10. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย (P, I, G)DOWNLOAD
11. คู่มือการใช้ระบบ Ris เพื่อขอทุนรายได้ปี 2564 โครงการชุดDOWNLOAD
12. คู่มือการใช้ระบบ Ris เพื่อขอทุนรายได้ปี 2564 โครงการย่อยDOWNLOAD
13. ปฏิทินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565DOWNLOAD
14. เอกสารการเบิกจ่ายทุนรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2565DOWNLOAD
15. แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์DOWNLOAD
16. คู่มือการจัดทำรายงานวิจัยDOWNLOAD
17. แบบฟอร์มหลักฐานการผ่านการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์DOWNLOAD
18. คู่มือนักวิจัยในการขอรับทุนวิจัย วชDOWNLOAD
19. OKR และยุทธศาสตร์ ตาม กรอบ ววน. ที่มหาวิทยามุ่งเน้นDOWNLOAD
20. การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) อ้างอิง สวทช.DOWNLOAD
21. การประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม (SRL)DOWNLOAD
22. ปฏิทินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ นักวิจัยรุ่นใหม่ 2565DOWNLOAD