คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศสถาบันวิจัยฯ สำหรับอาจารย์


ชื่อคู่มือDownload
ระบบวิจัยออนไลน์
1. คู่มือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สำหรับผู้วิจัย)Download
2. คู่มือการแก้ไขโครงการหลังการวิพากษ์ข้อเสนอDownload
3. คู่มือการยืนยันโครงการวิจัยDownload
4. คู่มือการ Download สัญญาDownload
5. คู่มือการส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่อเบิก 70%Download
6. คู่มือการระบุ/ตรวจสอบความเชี่ยวชาญ (ISCED)Download
7. คู่มือการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์Download


ระบบวิจัยออนไลน์ระบบใหม่ (ปีงบประมาณ 2562)

1. คู่มือการขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปี 2562Download


ระบบวิจัยออนไลน์ระบบใหม่ (ปีงบประมาณ 2564)

1. คู่มือการใช้ระบบ Ris เพื่อขอทุนรายได้ปี 2564 โครงการชุดDownload
2. คู่มือการใช้ระบบ Ris เพื่อขอทุนรายได้ปี 2564 โครงการย่อยDownload