หลักฐาน 2.3 ผลงานทางวิชาการ


รายชื่อหน่วยงาน
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะมนุษย์ศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์
7. บัณฑิตวิทยาลัย
8. วิทยาลัยโลจิสติกส์
9. วิทยาลัยนวัตกรรม
10. วิทยาลัยนานาชาติ
11. วิทยาลัยพยาบาล
12. วิทยาลัยภาพยนตร์
13. วิทยาลัยสหเวช
14. วิทยาสถาปัตยกรรมศาสตร์