โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2566

ลำดับที่ 
รายการ

1.Concept Proposal  อพ.สธ.001. ประจำปี 2566
DOWNLOAD
2.แผนแม่บท-อพ.สธ.
DOWNLOAD
3.แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด ตุลาคม 2564 -กันยายน 2569
DOWNLOAD
4.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี
DOWNLOAD
5.แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ.
DOWNLOAD
6.ร่างแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด-ดร.ปิยรัษฎ์
DOWNLOAD
7.แนวทางดำเนินงานมหาวิทยาลัย2564-69edit โดยคุณพรชัย
DOWNLOAD
8.แผนภาพการดำเนินงานในการสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
DOWNLOAD
9.ฟอร์มแผนบูร อพ.สธ. Full Proposal
DOWNLOAD
10.ฟอร์มโครงการวิจัย อพ.สธ.Full Proposal
DOWNLOAD
11.เอกสารประกอบการบรรยาย อส.พธ.  ระยะ 5 ปี
DOWNLOAD
12. แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ อพสธ.
DOWNLOAD


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2567

ลำดับที่ 
รายการ

1.Concept Proposal  อพ.สธ.001. ประจำปี 2567
DOWNLOAD
2.แผนแม่บท-อพ.สธ.
DOWNLOAD
3.แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ.
DOWNLOAD
4.ร่างแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด-ดร.ปิยรัษฎ์
DOWNLOAD
5.แนวทางดำเนินงานมหาวิทยาลัย2564-69edit โดยคุณพรชัย
DOWNLOAD
6.แผนภาพการดำเนินงานในการสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
DOWNLOAD
7. แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ อพสธ.
DOWNLOAD
8.แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด
DOWNLOAD
9.ผลการพิจารณาแผน-2566 (โครงการผลพิจารณา เกรด B)
DOWNLOAD
10.ผลการพิจารณาแผน-2566 (โครงการผลพิจารณา เกรด C)
DOWNLOAD