วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

          “เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

พันธกิจ (Mission)

1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรีทางวิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์

3.  บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

ภารกิจกลัก (Key result area)

  บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม 

เสาหลัก (Pillar)

  •     ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
  •     คุณธรรม (Morality)
  •     เครือข่าย (Partnership)
  •     ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
  •     วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

วัฒนธรรม (Culture)

  มุ่งมั่นบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ (Identity)

  เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ด้วยจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

  เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการ  เน้นความเป็นวัง  มุ่งสู่สากล

ค่านิยมหลัก (Core Values)

  1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

  2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชน     และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน

  4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals)

เป้าหมายที่ 1    :  ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายที่ 2    :  ด้านคุณภาพชั้นนำ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเซีย    

เป้าหมายที่ 3    :  ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนวิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม

เป้าหมายที่ 4    :  ด้านพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการเป็นเลิศ สามารถพึ่งตนเองได้ และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ