วิสัยทัศน์ พันธกิจ


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของหน่วยงานสอดคล้อง

และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีสาระสําคัญของแผน

ยุทธศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

พันธกิจ (Mission)

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรีทาง

วิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่

ด้วยกระบวนการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

นําไปพัฒนาการเรียนการสอน สร้างคุณภาพชีวิต และเผยแพร่ผลงานสู่การนําไปใช้ประโยชน์

3. บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของนักศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ

4. สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น

ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

ภารกิจหลัก (Key result area)

บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม

เสาหลัก (Pillar)

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

2) คุณธรรม (Morality)

3) เครือข่าย (Partnership)

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

วัฒนธรรม (Culture)

มุ่งมั่นบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยหลักธรรมาภิบาลอัตลักษณ์ (Identity)

เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ด้วยจิต

สาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้สู่สากล

ค่านิยมหลัก (Core Values)

1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชนและ

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน

4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยและบริการวิชากา
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ