วิสัยทัศน์ พันธกิจ


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของหน่วยงานสอดคล้อง

และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีสาระสําคัญของแผน

ยุทธศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

พันธกิจ (Mission)
1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรีทางวิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ ด้วยกระบวนการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน สร้างคุณภาพชีวิต และเผยแพร่ผลงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์
3.  บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของนักศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

ภารกิจหลัก (Key result area)
บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม  

เสาหลัก (Pillar)
1)  ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”  

วัฒนธรรม (Culture)
มุ่งมั่นบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ด้วยจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้สู่สากล

ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ และยกระดับการบริหารงานให้ได้มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่าย บริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ