เอกสารประกอบการรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน 2563-2565


เอกสารประกอบการรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน 2563-2565

1. คู่มือรายงานความก้าวหน้าใน NRIIS_นักวิจัย V3.1DOWNLOAD
2. คู่มือการเปิดเผยไฟล์สู่สาธารณะ_นักวิจัยDOWNLOAD
3. คู่มือการรายงานผลผลิต_ปี64
DOWNLOAD
4. คู่มือการรายงานผลผลิต_ ปี65DOWNLOAD
5. PPT ปิดโครงการ รายงานความก้าวหน้า ววน.2563-2565DOWNLOAD
6. VDO บรรยายปิดโครงการ รายงานความก้าวหน้า ววน.2563-2565DOWNLOAD