เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2567


Fundamental Fund

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ_[Fundamental_Fund_2567]
DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มประเมินระดับ_TRL_ระดับ_SRL
DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มแตกตัวคูณข้อเสนอโครงการ
DOWNLOAD
4. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์
DOWNLOAD
5. แบบชี้แจงอาสาสมัครและแบบยินยอมอาสาสมัคร
DOWNLOAD
6. หนังสือการยืนยันเป็นผู้ร่วมวิจัยจากผู้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
DOWNLOAD
7. หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
DOWNLOAD
8. คู่มือนักวิจัย สกสว.
DOWNLOAD
9. ปฏิทินแนวทางการดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม update
DOWNLOAD
10. การบรรยายแนวทางการจัดทำแผนงาน FF2567 ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง
DOWNLOAD
11. คำอธิบายและประเภทของผลผลิต นิยามของผลผลิต และหลักฐานการตรวจสอบ
DOWNLOAD
12. คู่มือการยื่นขอทุน FF2567 ผ่านระบบ NRIISDOWNLOAD
13. คู่มือการรายงานผลผลิตDOWNLOAD
14. คำอธิบาย_TRL_SRL_OECD_ISCEDDOWNLOAD
15. วิดีโอบรรยายการใช้งาน ระบบ NRIIS เพื่อขอทุน ววน. 67DOWNLOAD