เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบรายได้ (สายวิชาการ) ปี 2566


งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2566
DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์
DOWNLOAD
3. คู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ 2565
DOWNLOAD
4. เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายได้ 2566 โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสาDOWNLOAD
5. เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยทุนงบรายได้ 2566 โดย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรืองDOWNLOAD
6. VDO การประชุมชี้แจงการขอรับทุนวิจัยงบรายได้ 2566DOWNLOAD
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบรายได้มหาวิทยาลัย)DOWNLOAD
8. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบประมาณรายได้ 30%DOWNLOAD
9. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบประมาณรายได้ 70%DOWNLOAD
10. แบบฟอร์มทุนบทความ รายงานการเงิน 100%DOWNLOAD
11. แบบฟอร์มการรับรองว่าจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติDOWNLOAD
12. คู่มือการใช้ระบบ RISDOWNLOAD
13. ปฏิทินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติDOWNLOAD
14. ปฏิทินทุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางDOWNLOAD
15. ปฏิทินทุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่DOWNLOAD
16. หนังสือยินยอมเป็นผู้เขียนร่วมบทความDOWNLOAD
17. หนังสือยินยอมเป็นผู้เขียนร่วมบทความ (ภาษาอังกฤษ)DOWNLOAD
18. ประกาศทุนงบรายได้ 2566 นักศึกษาใหม่
Coming Soon


เอกสารทุนส่วนตัว-ทุนหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2566
DOWNLOAD
2. แบบรับรองทุนวิจัยส่วนตัว
DOWNLOAD
3. สัญญาทุนวิจัยส่วนตัว-ทุนหน่วยงาน
DOWNLOAD
4. หนังสือยินยอมเป็นผู้เขียนร่วมบทความDOWNLOAD
5. หนังสือยินยอมเป็นผู้เขียนร่วมบทความ (ภาษาอังกฤษ)DOWNLOAD