เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ


รายการเอกสารDownload
1. เอกสารเบิกจ่ายdownload
2. เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการเอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ.doc
3. ผลการสำรวจความต้องการของชุมชนผลการสำรวจความต้องการของชุมชน.doc
4. การนำไปใช้ประโยชน์(ผู้ได้รับบริการวิชาการ)การนำไปใช้ประโยชน์(ผู้ได้รับบริการวิชาการ).doc
5. ตัวอย่างแบบประเมิน โครงการแบบประเมิน.doc
6. สรุปผลการประเมินสรุปผลการประเมิน.doc
7. วิธีสรุปผลการประเมินวิธีสรุปผลการประเมิน.pdf
8. คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับปรับปรุงคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับปรับปรุง.pdf
9. แบบฟอร์มจัดทำคำขอโครงการบริการวิชาการ 2562budget academic2562.doc
10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 2561.pdf
11. ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
12. รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 2561รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 2561
13. รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 2560แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560.docx
14. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ (ประจำปีงบประมาณ 2561)แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 2561.doc