เอกสารประกอบการทำจริยธรรม


รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรม AP01_1v1.1
1. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรม AP01_1v1.1.doc
2 แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัยขอจริยธรรม AP01_2 v1.1
2 แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัยขอจริยธรรม AP01_2 v1.1 แก้ไข 27 พย 60.doc
3.แบบฟอร์มใบชี้แจงอาสาสมัคร AP01_3 v1.1
3.แบบฟอร์มใบชี้แจงอาสาสมัคร AP01_3 v1.1.doc
4.แบบฟอร์มใบยินยอมอาสาสมัครAP01_4v1.1
4.แบบฟอร์มใบยินยอมอาสาสมัครAP01_4v1.1.doc
5.สำหรับบัณฑิตศึกษา สวนสุนันทา AP01_5
5.สำหรับบัณฑิตศึกษา สวนสุนันทา AP01_5 .docx
6. EC 00 แบบประเมินเพื่อขอเข้ารับพิจารณา EC (สำหรับผู้วิจัย)
EC 00 แบบประเมินเพื่อขอเข้ารับพิจารณา EC (สำหรับผู้วิจัย).docx
7. เอกสารหมายเลข ติดตามความคืบหน้า ต่ออายุ ปิดโครงการAP01-6.2เอกสารหมายเลข ติดตามความคืบหน้า ต่ออายุ ปิดโครงการAP01-6.2.doc
8. บันทึกข้อความปิดโครงการ AP01-6.1บันทึกข้อความปิดโครงการ AP01-6.1.docx
9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คำสั่งคณะกรรมการ.pdf