เอกสารทุนที่ 7 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย


รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มการรับรองว่าจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติDOWNLOAD
2. รายละเอียดเพิ่มเติมทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติDOWNLOAD
3. ประกาศมหาวิทยาลัยDOWNLOAD
4. แบบฟอร์มทุน 7 รายงานการเงิน 100%    DOWNLOAD
5. คู่มือการใช้งานระบบทุนที่ 7DOWNLOAD
6. แนวทางการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานDOWNLOAD
7. Flowchart ของระบบ RIS ของทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติDOWNLOAD
8. หนังสือยินยอมเป็นผู้เขียนร่วมบทความ (ภาษาอังกฤษ)DOWNLOAD