เอกสารเบิกจ่ายภายในสำนัก ประจำปี 2565


รายการเอกสาร (ใบปะหน้าส่งเบิก)Download
1. แบบนำส่งเอกสารการเบิกจ่ายการเงิน  ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าไปรษณีย์ (ส่งเบิกชไมพร)DOWNLOAD
2. แบบนำส่งเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง ยอดเงินเกิน 50,000 (ส่งเบิกชไมพร)DOWNLOAD
3. แบบนำส่งเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง ยอดเงินเกิน 50,000 (ส่งเบิกสุรัสวดี)DOWNLOAD


รายการเอกสาร Download
ใบสำคัญรับเงิน
DOWMLOAD
ใบสำคัญรับเงินวิทยากรบุคคลภาครัฐ
DOWNLOAD
ใบสำคัญรับเงินวิทยากรบุคคลภายนอก
DOWNLOAD
ฟอร์มใบขวาง-ไปราชการ
DOWNLOAD
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
DOWNLOAD
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
DOWNLOAD
ใบเสนอราคา
DOWNLOAD
ใบเสนอราคา มีตราประทับ
DOWNLOAD
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
DOWNLOAD
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่าง
DOWNLOAD
ใบส่งมอบงาน
DOWNLOAD
ฟอร์ม คีย์มือ เบิกจ่ายงบประมาณ
DOWNLOAD
สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร ต้นฉบับ
DOWNLOAD
สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร คู่ฉบับ
DOWNLOAD