คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศสถาบันวิจัยฯ


ชื่อคู่มือDownload
ระบบวิจัยออนไลน์
1. คู่มือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สำหรับผู้วิจัย)1.คู่มือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สำหรับผู้วิจัย).docx
2. คู่มือการแก้ไขโครงการหลังการวิพากษ์ข้อเสนอ2.วิธีแก้ไขข้อเสนอหลังวิพากษ์.pdf
3. คู่มือการยืนยันโครงการวิจัย3.ขั้นตอนการยืนยันการทำโครงการ.docx
4. คู่มือการ Download สัญญา4.Downloadcontact.pdf
5. คู่มือการส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่อเบิก 70%5.manualdownload 70%.pdf
6. คู่มือการระบุ/ตรวจสอบความเชี่ยวชาญ (ISCED)6.คู่มือใส่รหัสความเชี่ยวชาญ.pdf