บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาโครงสร้างบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายอนุพันธ์ สุทธิมาร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวชไมพร ยะปวง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุรัสวดี เรืองเดช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวกนกพร เล็กซุง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพัชร กิ่งก้าน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนพล ห้วยปุ้ย
พนักงานขับรถฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพนายฉัตรไฉย ดิษฐ์เจริญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาวอนุธิดา แสงใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวุฒิกร มะลิคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววรรษมล แสนทวีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฝ่ายวิจัยและเผยแพร่/หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจนางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอารยา ยอดฉิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปัญชลิตา ตะเคียนราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริการวิชาการนางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์
นักประชาสัมพันธ์
นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่โครงการ / แม่บ้าน

นายทัตพงศ์ เรืองปราชญ์
เจ้าหน้าที่โครงการ

นายบเรนท์สูร พรมแสง
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสมจิตร ยาตาฟ
แม่บ้าน