บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาโครงสร้างบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายอนุพันธ์ สุทธิมาร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวชไมพร ยะปวง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอำพร ชิราพฤกษ์

นักวิชาการพัสดุ

นายเทวาพล ณ ตะวัน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นายพัชร กิ่งก้าน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธนพล ห้วยนุ้ย
พนักงานขับรถ
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพนายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


นางสาวกนกพร เล็กซุง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอินทิรา เพียรสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายวุฒิกร มะลิคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววรรษมล แสนทวีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฝ่ายวิจัยและเผยแพร่/หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายขจรวงศ์ ศรีวารัตน์
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวปัญชลิตา ตะเคียนราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริการวิชาการนางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์
นักประชาสัมพันธ์-
เจ้าหน้าที่โครงการ / แม่บ้าน


นายทัตพงศ์ เรืองปราชญ์
เจ้าหน้าที่โครงการ


นางสมจิตร ยาตาฟ
แม่บ้าน