QWP ผังกระบวนการปฏิบัติงาน


ลำดับ
ชื่อเอกสาร
DOWNLOAD
1.QWP ผังกระบวนการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Flow Chart)DOWNLOAD
2.QWP ผังกระบวนการปฏิบัติงาน Start-Up (Flow Chart)
DOWNLOAD
3.
QWP ผังกระบวนการปฏิบัติงานการคุ้มครองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
DOWNLOAD