เอกสารประกอบการทำจริยธรรม


แบบฟอร์มจริยธรรมในมนุษย์ 

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรม AP 01.1 Ver.2024
Download
2. แบบฟอร์มใบชี้แจงอาสาสมัคร AP 01.2 Ver.2024
Download
3. เอกสารหมายเลข ติดตามความคืบหน้า ต่ออายุ ปิดโครงการAP01.4-1.2
Download
4. เอกสารแนวทางการปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
Download
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Download
6. คู่มือการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Download
7. ขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Download


แบบฟอร์มจริยธรรมในสัตว์ 

รายการเอกสารDownload
1. IACUC-SSRU 1 รายการตรวจสอบแบบข้อเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง
Download
2. IACUC-SSRU 2  ร่างแบบฟอร์มขอใช้สัตว์ทดลอง
Download
3. IACUC-SSRU 6 แบบรายงานสรุปปิดโครงการ
Download
4. IACUC-SSRU 7 ร่างแบบคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ผ่านการรับรองแล้ว
Download
5. 021-2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
Download
6. ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์
Download
7. มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
Download


แบบยื่นออนไลน์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มรภ.สวนสุนันทา   >>>> Click