เอกสารประกอบการทำจริยธรรม


แบบฟอร์มจริยธรรในมมนุษย์ 2564

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรม AP01.1 14.10.20.
Download
2. แบบฟอร์มใบชี้แจงอาสาสมัคร AP 01.2 2.9.20
Download
3. เอกสารหมายเลข ติดตามความคืบหน้า ต่ออายุ ปิดโครงการAP01.4-1.2
Download
4. เอกสารแนวทางการปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
Download
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Download
6. ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมในมนุษย์ 22.7.64
Download
7. steps ส่งจริยธรรม
Download


แบบฟอร์มจริยธรรมในสัตว์ 2564

รายการเอกสารDownload
1. IACUC-SSRU 1 รายการตรวจสอบแบบข้อเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง
Download
2. IACUC-SSRU 2  ร่างแบบฟอร์มขอใช้สัตว์ทดลอง
Download
3. IACUC-SSRU 6 แบบรายงานสรุปปิดโครงการ
Download
4. IACUC-SSRU 7 ร่างแบบคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ผ่านการรับรองแล้ว
Download
5. 021-2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
Download
6. ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์
Download
7. มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
Download