หน้าหลัก > กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยฯ
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 256 เวลสา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ ...
28 ส.ค. 60
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลัย
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลย เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา ...
14 ก.ย. 60
โรงแรมวังสวนสุนันทา
ประชุมกลั่นกรองเรื่องเข้าสภา
ประชุมกลั่นกรองเรื่องเข้าสภา  เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ...
15 ก.ย. 60
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ...
18 ก.ย. 60
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประชุมชี้แจงบริการวิชาการ (เฉพาะผู้ประสาน)
ประชุมชี้แจงบริการวิชาการ (เฉพาะผู้ประสาน) เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ...
20 ก.ย. 60
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา โรงแรมวังสวนสุนันทา ...
27 ก.ย. 60
ห้องประชุมสุพรรณิกา โรงแรมวังสวนสุนันทา
ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (สรุปงานงบ 2560)
ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (สรุปงานงบ 2560) เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ...
29 ก.ย. 60
ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมปัจจุบัน