หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ...
18 ก.ย. 60
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
กิจกรรมปัจจุบัน