หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม “คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม “คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-06-01 16:50:51


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม “คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด”

            วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด : ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบาย “การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน อววน.สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด” จากนั้นเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” โดย นางวนิดา บุญนาคค้า รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังการบรรยายเสร็จสิ้นเป็นการซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th