หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือผู้บริหารและคณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงโครงการในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือผู้บริหารและคณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงโครงการในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-09 22:35:38


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือผู้บริหารและคณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงโครงการในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ  ประจำปีงบประมาณ 2565

       วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมหารือคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ โดยมี อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ และนายนเรนทร์สูร พรมแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาการจัดเตรียมข้อมูล ก่อนการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัย ได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา : ข้อมูล

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th