หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-10 22:26:09


การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

      วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดระนอง พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการดำเนินงาน ทั้งนี้มีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง คณะกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดระนอง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่ดำเนินโครงการ U2T ในจังหวัดระนอง และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยในการประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าของดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (U2T) ในพื้นที่จังหวัดระนอง การรายงานผลการดําเนินงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบรดน้ำอัจฉริยะและการเป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดระนอง แห่งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ทิศทางของแผนการพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดระนอง การพิจารณาประเด็นความต้องการงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดระนอง และวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว : ภาพ

ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา : ข้อมูล

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th