หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจงข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ วช. เพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจงข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ วช. เพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-02 12:06:40


นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจงข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ วช. เพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 

    1 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์พฤติกรรมแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว กับ สิทธิการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย จากนโยบายการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งกลไกการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออุบัติใหม่เชิงพื้นที่” ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในคราวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th