หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-15 00:55:06


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2566

     วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง ขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยดังกล่าว ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 27 คน ดังนี้

1. ผศ.สุภัทรา ลูกรักษ์
2. ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี
3. ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม
4. ผศ.ดร.จักรวาล สุขไมตรี
5. ผศ.สัคพัศ แสงฉาย
6. ผศ. ดร.วิจิตรา ศรีสอน
7. อาจารย์ ดร.นธายุ วันทยะกุล
8. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง
9. อาจารย์กษิติธร อัศวพงศ์วาณิช
10. อาจารย์เย็นจิต คงปาน
11.อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
12. อาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์
13. อาจารย์ศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง
14. อาจารย์ ดร.วรรณี พรมด้าว
15. อาจารย์มุกดา โทแสง
16. อาจารย์พท.ป.แสงสิทธิ์ กฤษฎี
17. อาจารย์สลิลทิพย์ ตันปัน
18. อาจารย์สิริภารัสมิ์ อัศวปัญญาพร
19. อาจารย์ชนกพร ปานจินดา
20. อาจารย์จรินทร์ธร ฟักคำ
21. อาจารย์นิวัฒน์ ทรงศิลป์
22. อาจารย์นงนุช บุญแจ้ง
23. อาจารย์อรรณพ ต.ศรีวงษ์
24. อาจารย์ชลิดา ศรีสุนทร
25. อาจารย์ดารณี ดวงพรม
26. อาจารย์วสุธา อุยพิตัง
27. อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ


     สำหรับโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคน และ ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง นำไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th