หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอแผนงานวิจัยต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอแผนงานวิจัยต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-20 08:59:16


ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอแผนงานวิจัยต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     19 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้ดำเนินโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการย่อย เข้าร่วมนำเสนอแผนงานวิจัยโครงการ “กระบวนการนวัตกรรมต้นแบบกล้วยหอมทองสู่การยกระดับและเพิ่มมูลค่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน ในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th