หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” ในรูปแบบออนไลน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-20 19:17:23


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” ในรูปแบบออนไลน์

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

       สำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติในปีนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านการวิจัยในระดับชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

      ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจส่งผลงานประเภทบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวน 51 บทความ จากหลากหลายกลุ่มสาขา อาทิ กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์งานวิจัยพร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ/วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

คณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th