หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > 3 ทีม U2T จากสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขัน แฮกกาธอน เครือข่ายภาคกลาง พร้อมรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน
3 ทีม U2T จากสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขัน แฮกกาธอน เครือข่ายภาคกลาง พร้อมรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-06-20 14:41:43


3 ทีม U2T จากสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขัน แฮกกาธอน เครือข่ายภาคกลาง พร้อมรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน

     18 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ 3 หน่วยงานตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งทีมผู้ที่ได้รับการจ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในตำบลบางจะเกร็ง ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และตำบลห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) และเข้ารับการฝึกอบรม Online Coaching เพื่อเรียนรู้เทคนิค วิธีการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานบริษัท Techsauce Media และคุณอานนท์ บุณยประเวศ ผู้ก่อตั้งบริษัท TECHFARM ผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE และ ระบบ Zoom Meeting

     สำหรับโครงการแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานได้ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริง เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การยกระดับการท่องเที่ยว 2.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 3.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และ 4.ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก สป.อว. ในการจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคกลาง เพื่อคัดเลือกสุดยอด 5 ทีม เข้าแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ในระดับประเทศต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th