หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพัฒนาโจทย์สำหรับการวิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสมุทรสงคราม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพัฒนาโจทย์สำหรับการวิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-21 23:48:28


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพัฒนาโจทย์สำหรับการวิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสมุทรสงคราม

     วานนี้ (20 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดบ้านต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคุณขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเสนอแนะสาระสำคัญของการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ผ่านการสำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป อีกทั้งการพัฒนาครัวเรือนที่มีความยากจน (ตกเกณฑ์ จปฐ.) ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 619 ครัวเรือนตามการสำรวจข้อมูล TPMAP นั้นมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาใน 5 มิติ ได้แก่ ความเป็นอยู่ รายได้ การศึกษา สุขภาพ และการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งมีความจำเป็นที่พวกเขาจะได้รับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พ้นจากความยากจนหรือการตกเกณฑ์ข้างต้นด้วยการพัฒนาตามบริบทวิถีชีวิตของพื้นที่นั้น นอกจานี้ภาคีเครือข่ายภาคส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม, ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม, เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม, เทศบาลตำบลอัมพวา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม และภาคประชาชน คือ ประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ชุมชนบ้านสารภี, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทำกะปิเคยตาดำ ตำบลคลองโคน และวิสาหกิจชุมชนพลังสามัคคี บ้านคลองกลางบางจะเกร็ง ร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาและความต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 2) การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 3) การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียมและมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน และ 4)สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยทีมคณาจารย์มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการข้างต้นเพื่อนำไปพัฒนาเป็นโจทย์สำหรับการวิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสมุทรสงครามต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้มีนักวิจัย เข้าร่วมทั้งหมด 13 คน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิน ไพรวันรัตน์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัคพัศ แสงฉาย

7. อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์

8. อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา

9. อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา

10. อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์

11. อาจารย์อลิสา ฤทธิชัยฤกษ์

12. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา

13. อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี

เจนจิรา ชินวงษ์ : รายงาน/ข้อมูล

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th