หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินโครงการการบ่มเพาะวิศวกรสังคมเพื่อการยกระดับสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีบนฐานภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินโครงการการบ่มเพาะวิศวกรสังคมเพื่อการยกระดับสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีบนฐานภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-21 23:49:44


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินโครงการการบ่มเพาะวิศวกรสังคมเพื่อการยกระดับสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีบนฐานภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และอาจารย์อทิตยา บัวศรี  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หารือแนวทางการดำเนินโครงการการบ่มเพาะวิศวกรสังคมเพื่อการยกระดับสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีบนฐานภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี อาจารย์ศรายุทธ  ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สุรพงศ์  อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อาจารย์ศุภกานต์ โสภาพร หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ อาจารย์อรรณพ ต.ศรีวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการค้า อาจารย์เอกชัย  สีทำมา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  เพื่อสร้างวิศวกรสังคมผ่านการบ่มเพาะโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม Reskill Upskill และ New skill และพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมในด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมการยกระดับรายได้ ตลอดจนเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนบนฐานภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับนวัตกรรมสู่ชุมชน โดยให้นักศึกษาขอเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้ดีขึ้น โดยใช้การสังเกต เก็บข้อมูล คิดวิเคราะห์ แบบมีเหตุและผล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไปสู่ความเป็นพลเมือง และสร้างชุมชนที่มีการยกระดับสามารถจัดการตนเองได้ 

ปัญชลิตา ตะเคียนราม : ข้อมูล/รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th