หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวแผนปฏิบัติราชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบประมาณรายได้ ประจำปี 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวแผนปฏิบัติราชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบประมาณรายได้ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-23 12:14:58


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวแผนปฏิบัติราชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบประมาณรายได้ ประจำปี 2565

     บ่ายวันนี้ (22 กันยายน 2564) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางแผนปฏิบัติราชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราย 5 ปี ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2567 และการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรของคณะและวิทยาลัย ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ : ข้อมูล

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th