หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักวิจัยและนวัตกร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักวิจัยและนวัตกร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-22 10:09:51


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักวิจัยและนวัตกร

     วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักวิจัยและนวัตกร ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมคณะดำเนินการนำเสนอข้อมูล “แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ” ซึ่งมีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 12 โครงการ และมีหัวหน้าโครงการเข้าร่วม 11 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ผศ.ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. อาจารย์ ดร.อรทัย รุ่งวชิรา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

3. อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

5. ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. ผศ.ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9. ผศ.ธนขวัญ บุษบัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11. ผศ.ดร.มณฑารพ สุธาธรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชุติมา ธีรสุวรรณ : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th