หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงโครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงโครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-24 15:23:37


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงโครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

      วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ นายนเรนทร์สูร พรมแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วม สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดตัวชี้วัดและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา : ข้อมูล

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th