หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทย Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทย Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-28 12:14:23


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทย Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z

     วันที่ 27 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน ประชุมหารือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมภายใต้การส่งเสริมคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทย 3 ด้าน 1) ออกแบบเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงความเป็นไทย 2) ภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก และ3) สร้างศิลปินผลงานศิลป์อัตลักษณ์ไทย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมออกแบบผลงาน สร้างนวัตกรรมต่อยอดให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีนายพจน์ระพี ทองกัญชร ตัวแทนจากวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (TASSHA) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th