หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน TOR ปีงบประมาณ 2564-2565) และกลั่นกรอง ครั้งที่ 3
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน TOR ปีงบประมาณ 2564-2565) และกลั่นกรอง ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 15:01:54


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน TOR ปีงบประมาณ 2564-2565) และกลั่นกรอง ครั้งที่ 3

วันที่ 27 มกราคม 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน TOR ปีงบประมาณ 2564-2565) และกลั่นกรอง ครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการติดตามประเมินผลและกลั่นกรอง เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ทั้งนี้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และอาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ส่งนักศึกษาผู้ประกอบการเข้าร่วมรับการกลั่นกรองในระดับ Startup เพื่อพิจารณารับการสนับสนุนในการบ่มเพาะธุรกิจต่อไป 

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th