หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม ผอ.ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม – ระนอง ขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า ครั้งที่ 2/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม ผอ.ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม – ระนอง ขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-04-28 22:01:11


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม ผอ.ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม – ระนอง ขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า ครั้งที่ 2/2564

            วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้ ความก้าวหน้าและบทบาทในการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้าเพื่อการประสานงานในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด แผนการดำเนินงานการติดตามโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงแผนการดำเนินงานลงพื้นที่ต้อนรับรัฐมนตรีและคณะทำงานในการตรวจเยี่ยมงาน อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม และประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th