หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเรื่องความก้าวหน้าการทำรายงานสถานภาพตำบล รอบที่ 2 และผลการเก็บข้อมูล CBD ตาม Application ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Conference
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเรื่องความก้าวหน้าการทำรายงานสถานภาพตำบล รอบที่ 2 และผลการเก็บข้อมูล CBD ตาม Application ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Conference

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-05-31 16:37:56


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเรื่องความก้าวหน้าการทำรายงานสถานภาพตำบล รอบที่ 2 และผลการเก็บข้อมูล CBD ตาม Application ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Conference

            วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายบริการวิชาการ นำโดย คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคุณเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุม เรื่องความก้าวหน้าการทำรายงานสถานภาพตำบล รอบที่ 2 และผลการเก็บข้อมูล CBD ตาม Application ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Conference โดยการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดทำข้อมูลตำบลให้กับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 76 มหาวิทยาลัย โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำข้อมูลตำบลภายใต้ตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ รอบที่ 2 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้แล้วทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังได้รายงานการดำเนินการ การกรอกข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CBD โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดให้มหาวิทยาลัยเข้าทดสอบการทำงานของระบบ โดยปัจจุบันมีการกรอกข้อมูลเพื่อทดสอบระบบแล้วกว่า 32,588 รายการ 979 ตำบล คิดเป็น 32.63% ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเปิดให้มหาวิทยาลัยใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของแต่ละตำบลจริงในเดือน มิถุนายน ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานของประเทศต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ข้อมูล/ภาพข่าว

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th