หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-06 20:40:08


สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

     วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในองค์ประกอบที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับผิดชอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดย นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินฯ และสัมภาษณ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภาสถาปนิก ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th