หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือการพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชน
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือการพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-06 20:42:03


ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือการพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชน

     วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ,นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม คณาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่โครงการ U2T วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมรับฟังและหารือการพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล (หอยแมลงภู่) ณ กลุ่มผู้ประกอบการ “หอยดองคุณย่าทวี” หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เป็นประธาน และคณะวิจัย จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการสนับสนุนของ สส.รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม  ในการส่งเสริมตอบโจทย์ ศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลาดการค้า ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนเครื่องจักร เทคโนโลยี รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ให้คำแนะนำให้แก่ผู้ประกอบการสามารถพลิกวิกฤตอาหารทะเล ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หอยแมลงภู่ดอง ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ 

    ทั้งนี้ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ได้กล่าวว่า ในด้านของความพร้อมในการพัฒนา ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดังนี้

     1)การพัฒนาเครื่องอำนวยความสะดวกในการแกะหอยแมลงภู่ หรือการพัฒนาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

     2)การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แสดงออกถึงความมีอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดให้มีมาตรฐาน มีอายุการเก็บรักษา คงรูป สี กลิ่น ได้ระยะเวลาที่นานขึ้น และการพัฒนาแปรรูปอาหารให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

    3)การเพิ่มมูลค่าจากเปลือหอยแมลงภู่ การพลิกวิกฤต จากขยะ เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่า ตามแนวคิด “ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)" เป็นแนวทางในการลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้ลดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ ซึ่งหัวใจสำคัญ และได้ให้ความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ในการพัฒนาผู้ประกอบการฯ

       ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวด้วยว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการ ดังนี้

       1)ความพร้อมด้านศาสตร์และความพร้อมของบุคลากร ได้แก่ องค์ความรู้แขนงสหเวชศาสตร์ และแขนงพยาบาลศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ องค์ความรู้แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิชาอื่นๆที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่ U2T สมุทรสงคราม พร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนการและบูรณาการเครือข่ายร่วมกับส่วนงานอื่นๆในการดำเนินการดังกล่าว 

       2) มีหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีศักยภาพในการสนับสนุนด้านการวางแผนโครงการด้านการวิจัยและพัฒนา และการดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณ เช่น สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณต่อไปเพื่อการดำเนินโครงการดังกล่าว

      3) ความเชี่ยวชาญของคณะนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่องจักร หรือเครื่องมือ ในการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ เช่น การผลิตเครื่องจักรในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวา ซึ่งมองว่า การพัฒนาเครื่องจักรในการแกะเปลือกหอยแมลงภู่ หรือการพัฒนาเครื่องมือในการแกะหอยแมลงภู่ จะประสบความสำเร็จได้

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  : ข้อมูลข่าว

ชญาณิศา วรรณา : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th