หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบแผ่นดิน 2564 รายงานความก้าวหน้าผลผลิตของการวิจัยและ การใช้จ่ายงบประมาณ (ระยะ 12 เดือน) ในระบบ NRIIS และรายงานความก้าวหน้ารอบ 30% ในระบบ RIS
แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบแผ่นดิน 2564 รายงานความก้าวหน้าผลผลิตของการวิจัยและ การใช้จ่ายงบประมาณ (ระยะ 12 เดือน) ในระบบ NRIIS และรายงานความก้าวหน้ารอบ 30% ในระบบ RIS

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-09 11:41:23


เอกสารแนบ

เอกสารแนบ ๑ คู่มือรายงานความก้าวหน้าใน NRIIS_.pdf

เอกสารแนบ ๒ ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.doc

เอกสารแนบ ๓ แบบฟอร์มรายงานการเงิน งวด ๒ ๓๐_.docx

เอกสารแนบ ๔ คู่มือการเบิกจ่าย.pdf